HHL - Vigo Stone
M/V VIGO STONE
 

VIGO STONE lähdössä Kotkasta.
VIGO STONE leaving from Kotka.
Kuva / Photo: Heikki Helen, Kotka, Finland, 26.08.2002